Schweizerklub Finnland
Mitglied der ASO

 

 

Aktuelle Anlässe
Klubnotizen
Statuten
Statuten deutsch
Statuten finnisch

Jahresberichte
Auslandschweizerrat
Kleinanzeigen
Chronik 1929-1979
Links

Home

 

 

Statuten des Schweizerklubs Finnland finnisch

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

§ 1
Yhdistyksen nimi on Schweizerklub Finnland ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistys on Ulkosveitsiläisten järjestön (Auslandschweizer-Organisation, ASO) jäsen.

TARKOITUS

§ 2
Schweizerklub Finnlandin tarkoitus on
a) mahdollistaa Suomessa asuvien sveitsiläisten yhteydenpito Sveitsiin yhteisöllisten tapahtumien ja tarkoituksenmukaisen tiedon avulla
b) edistää ajatustenvaihtoa Sveitsin ja Suomen välillä
c) auttaa vähävaraisia sveitsiläisiä Suomessa.

Yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseksi Schweizerklub Finnland voi mm.
- järjestää kokoontumisia, juhlia ja yhteisöllisiä tapahtumia
- tarjota kulttuuri- ja urheilutapahtumia
- kerätä tietoa Sveitsistä ja välittää sitä tarkoituksenmukaisessa muodossa eteenpäin
- olla aktiivisesti mukana Ulkosveitsiläisten järjestön (ASO) toiminnassa
- hankkia ja omistaa yhdistyksen tarkoitusta palvelevaa materiaalia
- välittää apua vähävaraisille sveitsiläisille Suomessa.

JÄSENYYS

§ 3
Jäsenyyteen oikeutettuja ovat:
a) Sveitsin kansalaiset
b) entiset Sveitsin kansalaiset, joilla on Suomessa väliaikainen tai pysyvä asuinpaikka
c) muut hallituksen hyväksymät henkilöt (riippumatta näiden henkilöiden kansalaisuudesta tai asuinpaikasta), jotka ovat ilmaisseet erityistä mielenkiintoa Sveitsiä ja yhdistystä kohtaan.

§ 4
Hallituksella on valtuudet evätä jäseneksi hakevalta jäsenyys tai määrätä jäsenen erottaminen ilmoittamalla siitä asianosaiselle kirjallisesti. Erotetulla jäsenellä on kuitenkin oikeus vedota vuosikokoukseen. Vetoomus on annettava tiedoksi kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle 30 päivän kuluessa. Hallituksen on kutsuttava koolle yhdistyksen kokous vähintään 30 päivän kuluessa vetoomuksen saatuaan. Jäsen, joka eroaa tai erotetaan yhdistyksestä, menettää samalla kaikki jäsenyydestä johtuvat oikeutensa yhdistykseen tai sen omaisuuteen.

§ 5
Schweizerklub Finnlandissa voi olla
a) varsinaisia jäseniä
b) kunniajäseniä

§ 6
Kunniajäseniä nimitetään vain vuosikokouksessa. Kunnianosoitus tulee kohdistua vain sellaisiin henkilöihin - kansalaisuuteen katsomatta -, jotka ovat huomattavasti edistäneet ja tukeneet yhdistyksen toimintaa. Kunniajäsenillä on samat oikeudet kuin varsinaisilla jäsenillä, mutta he ovat vapautettuja taloudellisista velvoitteista.

HALLITUS

§ 7
Yhdistyksen asioita johtaa ja hoitaa vuosikokouksen valitsema hallitus. Hallituksen toimikausi on yksi vuosi ja sitä voidaan pidentää uudelleenvalinnalla aina yhdellä vuodella. Hallitus muodostuu
a) puheenjohtajasta
b) varapuheenjohtajasta
c) sihteeristä
d) taloudenhoitajasta
e) kolmesta varsinaisesta hallituksen jäsenestä

§ 8
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään viisi sen jäsentä on läsnä. Päätösten toteuttaminen vaatii yksinkertaisen enemmistön. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni. Hallitus valmistelee vuosikokoukselle vuosikertomuksen.

§ 9
Vastuualueet
a) Puheenjohtaja edustaa yhdistystä ulospäin ja viranomaisasioinnissa. Puheenjohtaja johtaa kaikissa kokouksissa puhetta, kutsuu kokoukset koolle ja valvoo päätösten täytäntöönpanoa. Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin kanssa.
b) Varapuheenjohtaja toimii puheenjohtajan sijaisena ja saa haltuunsa puheenjohtajan oikeudet ja velvollisuudet, mikäli puheenjohtaja on estynyt.
c) Sihteeri laatii kaikista hallituksen ja yhdistyksen kokouksista pöytäkirjan. Sihteeri hoitaa kirjeenvaihdon, lähettää kutsut, ja ylläpitää jäsenrekisteriä.
d) Taloudenhoitaja hoitaa jäsenmaksurekisteriä ja kirjanpitoa. Taloudenhoitaja on tilivelvollinen vuosikokoukselle sekä aina hallitukselle niin pyytäessä.
e) Varsinaiset jäsenet valitsevat vuosikokouksessa keskuudestaan kaksi toiminnantarkastajaa, jotka tarkastavat edellisen vuoden tilinpäätöksen ja laativat siitä vuosikokoukselle kirjallisen ja suullisen selvityksen. Tilinpäätös tulee luovuttaa viimeistään neljä viikkoa ennen vuosikokousta toiminnantarkastajille. Toiminnantarkastajat antavat hallitukselle lausuntonsa tilinpäätöksestä viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.

KOKOUKSET

§ 10
Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Varsinainen vuosikokous pidetään joka vuosi viimeistään 31.3. Äänioikeuttaan voi käyttää vuosikokouksessa vain henkilökohtaisesti.

Kutsu vuosikokoukseen lähetetään kirjeitse tai sähköisesti viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta.

Vuosikokouksen asialista
a) Edellisen vuosikokouksen pöytäkirja ja toimintakertomus
b) Vahvistetaan tilinpäätös- ja tilintarkastuskertomus
c) Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle
d) Hallituksen ja toiminnantarkastajien valinta
e) Päätös jäsenmaksun suuruudesta
f) Hallituksen tai muiden jäsenten aloitteet

Hallitus voi kutsua vuoden aikana koolle ylimääräisiä vuosikokouksia. Hallituksen on myös järjestettävä ylimääräinen vuosikokous, mikäli 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sellaista kirjallisesti perustellen vaatii.

Kaikki päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä.

TALOUS

§ 11
Schweizerklub Finnlandilla on kaksi erillistä tiliä:
a) yhdistystili juokseville menoille ja tuloille
b) tukitili

Juokseville kuluille tarkoitettu yhdistystilille maksetaan jäsenmaksut, yhdistyksen toiminnasta syntyvä ylijäämä sekä lahjoitukset, joita ei ole erityisesti osoitettu tukitilille. Yhdistystililtä katetaan kaikki yhdistyksen kulut.

Mikäli yhdistystilillä on ylijäämää tilikauden päätteeksi, tulee siitä siirtää osa tukitilille. Siirrettävän summan suuruudesta päättää hallitus.

Käteisvarat, joita ei käytetä juokseviin menoihin, tulee tallettaa hallituksen toimesta pankkiin. Talletetut varat voidaan nostaa tililtä vain yhdessä puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja taloudenhoitajan allekirjoituksella.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

§ 12
Yhdistyksen jäsenet maksavat vuosittain varsinaisessa vuosikokouksessa määritellyn jäsenmaksun. Jäsenyyden menettää, mikäli jäsenmaksua ei ole maksettu vuoden sisällä jäsenmaksun eräpäivästä.

Hallitus voi kokonaan tai osittain vapauttaa ansioituneen jäsenen jäsenmaksusta, tai taloudellisilla perusteilla esimerkiksi: työttömyyden, asevelvollisuuden suorittamisen tai opiskelun vuoksi.

SÄÄNNÖT

§ 13
Yhdistyksen sääntöjä voidaan muuttaa vain vuosikokouksessa enemmistöpäätöksellä. Sääntöjen muuttamista koskevat aloitteet tulee tehdä yhdistyksen hallitukselle kirjallisesti yhtä kuukautta aikaisemmin.

Tukitilille kohdistettujen varojen pääkäyttötarkoitusta vähävaraisten sveitsiläisten auttamiseksi ei voida millään myöhemmällä sääntöjen muutoksella evätä.

Yhdistyksen säännöt ovat kaikkien jäsenten saatavilla ja jokainen jäsen on velvollinen kunnioittamaan niitä.

Sääntöjen muutokset hyväksyttiin vuosikokouksen toimesta 19.3.2021 ja korvaavat 3.9.2020, 27.2.2004 ja 27.1.1955 päivätyt säännöt. Yhdistyksen alkuperäiset säännöt hyväksyttiin Schweizerklub Finnlandin perustamiskokouksessa 24.10.1929.

Puheenjohtaja: Martin Tapio
Sihteeri: Andrea Kaufmann Saarinen

nach oben

letztes update: 22.3.2021